Tag: "שפת הגירף"

5

גורמי שילוב על פי שפת הג'ירף

גורמי שילוב על פי שפת הג'ירף, ליאת עזר מביאה פרק נוסף בנושא שפת הג'ירף העוסק בגורמי השילוב בגן הילדים המאפשרים אורח חיים מיטבי לילדי הגן.

5

לפתוח את שנת הלימודים החדשה עם "שפת הג'ירף"

ששפת הגי'רף אינה נושא לימודי כמו "החגים" או "בטיחות בדרכים". שפת הגי'רף היאשפה רגשית , שפה נלמדת, היא תהליך, היא מהות שמשרה אורח חיים מיטבי. וחשוב להתחיל לדבר את השפה כבר מהיום הראשון בגן, אומרת ליאת בן עזר.

0

אל תכה, זה לא יפה

תפקידם של ההורים טוענת המחברת לשמש מודל ראוי לילדים באופן בו הם מתקשים עם הסביבה. דפוסי תקשורות נלמדים בבית במסגרת החינוכית ועלינו לתת את הדעת על כך.

3

שינוי בהתנהגות הילד ע"י שימוש בשפת הגי'רף

במאמר זה מתייחסת המחברת לחשיבות יישום תוכנית "מפתחות הקסם" המבוססת על המודל של שפת הג'ירף במערכת החינוך. בתוכנית הילדים לומדים תקשורת אפקטיבית עם הסובבים אותם, לפתח מוקד שליטה פנימי, לרכוש מיומנויות לזיהוי רגשות וצרכים וכן מיומנויות הקשבה ואמפתיה.

13

שפת הגי'רף בגן הילדים- שלב העובדות-השלב הראשוני

מטרת לימוד שפת הגי'רף היא לפתח יכולת ראייה לטווח ארוך והתחשבות בצרכיו של האחר. התכנית מבקשת ללמד ילדים תקשורת אפקטיבית עם הסובבים אותם, לפתח מוקד שליטה פנימי, לרכוש מיומנויות לזיהוי רגשות וצרכים וכן מיומנויות הקשבה ואמפתיה וללמוד דרכים לפתרון קונפליקטים.

7

שפת הגי'רף בגן הילדים

ליאת עזר מציגה את תוכנית שפת הגי'רף. התוכנית מורכבת ממודל החושף את הילדים לכישורים חברתיים, לכישורי שיח, לפתרון בעיות שכל אלה הם חלק ממאפיני האינטיליגנציה הרגשית.

0

שפת הג'ירף"מפתחות הקסם"

התוכנית "מפתחות הקסם" מבוססת על "שפת הג'ירף", שהיא שפה משותפת שהילדים לומדים להשתמש בה ביחסיהם עם עמיתים. התכנית מבקשת ללמד ילדים תקשורת יעילה עם הסובבים אותם דרך פיתוח המיומנויות לניהול דיאלוג, לשימוש בסמכות,למתן משוב, ולניהול רגשי.