"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

רגישות מטפלת ואיכות מעון – גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל ( ביבליוגרפיה)

 

מאת: אפרת סטולרסקי (2010).

ביבליוגרפיה

אלקלעי, ש (2009). נטיות פרו-חברתיות בקרב בנות הדור השני לשואה. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, הר-הכרמל.

בר, ת (2007). טיפוח קומפטנטיות רגשית-חברתית בקרב פעוטות במסגרות חינוכיות: תפקיד המחנכת. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

גת, ל' (2008). "הדרכה באמצעות וידיאו" במעונות יום לגיל הרך: חוויית ההדרכה ותהליך השינוי מנקודת מבטן של המטפלות המודרכות. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

גת, ל' (2004). ללמוד לחיות יחד.תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

מרק, צ' (2007). יחסי מורה-תלמיד כ"בסיס בטוח" לרווחתו הרגשית של הילד, למחויבותו האקדמית ולתפקודו בבי"ס. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל.

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך (2009). סטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות. בתוך: דו"ח ועדה מייעצת בראשותה של פרופ' רוזנטל מרים.

צור, ח' (2002). האמונות והידע הבאים לידי ביטוי בהתייחסויות מטפלות המשפחתונים להתנהגויות חברתיות של פעוטות. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

סטולרסקי, א' (2000). הקשר בין איכות התיווך של המטפלת לבין תגובות רגשיות של פעוטות במסגרת המעון. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל.

קליין, פ. ש. וגבעון, ד. (עורכות). (2001). מה שרואים מכאן לא רואים משם: תינוקות ופעוטות במעונות היום בישראל. (עמ 105-117). אבן יהודה: הוצאת רכס.

רוזנטל, מ' (2004). מדיניות חברתית ואיכות חינוך – טיפול במסגרות לגיל הרך. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים, ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, קבוצת המחקר במדיניות חברתית.

רוזנטל, מ' (2000). מסגרות חינוכיות חוץ ביתיות לתינוקות ולפעוטות. בתוך פ' ש' קליין (עורכת), תינוקות, טף, הורים ומטפלים: מחקרים בנושא התפתחות הילד בישראל (עמ' 118-79). תל-אביב: הוצאת רכס.

רוזנטל, מ', גת ל', וצור, ח' (2008). לא נולדים אלימים- החיים הרגשיים והחברתיים של ילדים קטנים. תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

שוחט, צ' (2005). השפעת אופן הגשת אביזרי משחק במעונות-יום על התנהגותם של פעוטות.

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

שטרן, ד. (1997). יומנו של תינוק: התחושות, המראות והחוויות של תינוקכם. (עמ' 133) תל-אביב: מודן.

אתר משרד המסחר התעשייה והתעסוקה נדלה מ:

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/5F13531F-3AF7-4829-8A9C-C0DFEE9FB505.htm

Ahnert. L., Pinquart, M., & Lamb, M. E. (2006) Security of children's relationships with non-parental care providers: A meta-analysis. Child Development, 74, 664-679.

Ainsworth, M.D.S. (1967). Infancy in Uganda: Infant care and the growth of love. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Ainsworth, M. D. S., Bell, S. M., & Stayton, D. (1974). Infant-mother attachment and social development. In: M. P. Richards (Ed.), The introduction of the child into a social world. (pp.99-135). London: Cambridge University Press.

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.

Albers, E. M., Riksen-Walraven J. M., De Weerth, C. (2007).Infants'  interactions with professional caregivers at 3 and 6 months of age: A longitudinal study.
Infant behavior & development ,30, 631-40.

 

American Academy of Pediatrics, American Public Health association and National Resource Center for Health and Safety in Child Care. (2002). Caring for our children – National Health and safety performance standards:  Guidelines for out-of-home child care. Washington, DC:American Academy of Pediatrics.

Arnett, J. (1989). Caregivers in day-care centers: Does training matter? Journal of Applied Developmental Psychology, 10, 541-552.

Aviezer, O., Sagi A., & Koren-Karie, N. (2003). Ecological constraints on the formation of infant-mother attachment relations: When maternal sensitivity becomes ineffective. Infant Behavior & Development, 26, 285 – 299.

Aviezer, O., Sagi-Schwartz (2008). A Attachment and non-maternal care: towards contextualizing the quantity versus quality debate..Attachment & Human Development, Volume 10, 275 – 285.

Barglow, P., Vaughn, B. E., & Molitar, N. (1987). Effects of maternal absence due to

employment on the quality of infant-mother attachment in a low-risk sample. Child Development, 58, 945-954.

Barnett, M. A., King, L. M., Howard, J. A., & Dino, G. A. (1980). Empathy in young children: relation to parents empathy, affection, and emphasis on the feelings of others. Developmental Psychology, 16, 243-244. 

Bates, J. E., Marvinney, D., Kelly, T., Dodge, K. A., Bennett D. S., & Pettit G. S. (1994) Child care history and kindergarten adjustment. Developmental Psychology; 30, 690-700.

Belsky, J. (1984). The determinants of parenting: A process model. Child Development, 55, 83-96.

Belsky,J. (1986). Infant day care: A cause for concern? Zero to Three, 6(5), 1-7.

Belsky J. (1988) The “effects” of infant day care reconsidered. Early Childhood Research Quarterly; 3, 235-272.

Belsky, J. (2001). Emmanuel Miller Lecture: Developmental risks (still) associated with early child care. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 845-859.

Belsky, J., & Rovine, M. (1988). Nonmaternal care in the first year of life and the security of infant-parent attachment. Child Development, 59, 157-167.

 

Belsky, J., & Steinberg, L.D. (1978). The effects of day care: A critical review. Child Development, 49, 929–949.

Belsky, J., Vandell, D., Burchinal, M., Clarke-Stewart, K.A., McCartney, K., Owen, M. & The NICHD Early Child Care Research Network. (2007). Are There Long-term Effects of Early Child Care? Child Development, 78, 681-701.

Biringen, Z., & Robinson, J. (1991). Emotional availability in mother-child interaction: A reconceptualization for research. American Journal of  Orthopsychiatry, 61, 258-271.

Blau, D. (1999). The effect of child care characteristics on child development. Journal of Human Resources, 34, 786-822.

Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol. I (Attachment).  New York: Basic Books.

Bowlby, J. (1973). Attachment and loss. Voll II: Separation: Anxiety and anger. New-York: Basic Books.

Bowlby, J. (1988). A secure base: Clinical applications of attachment theory. London: Tavistock Routledge publication.

Brazelton, T. B., Tronick, E., Als, H., & Wise, S. (1975). Early mother-infant reciprocity. In M. A. Hofer (Ed.), The Parent-Infant Relationship (pp. 137-155). London: Ciba.

Bretherton, I. (1985). Growing points of attachment theory and research. In I. Bretherton, & E. Waters (Eds.), Monographs of the Society for Research and Child Development, 50, 3-35.

Bretherton, I., Biringen, Z., Ridgeway, D., Maslin, C., & Sherman, M. (1989). Attachment: The parental perspective. Infant Mental Health Journal, 10, 203-221.

Broberg, A. G., Wessels, H., Lamb, M. E., & Hwang, C. P. (1997). Effects of day care on the development of cogni tive abilities in 8-year-olds: A longitudinal study. Developmental Psychology,33 , 62-69.

Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. Developmental Psychology, 22 , 723- 742.

Bruner, J. (1980). Factors promoting secure attachment relationships between employed mothers and their sons. Child Development, 57, 1224–1231.

 

Burchinal, M. R., Roberts J.E., Kooper, S., Zeisel, S. A. (2000). Cumulative risk and early cognitive development: a comparison of statistical risk models. Developmental Psychology, 36, 793–807.

Burchinal, M. R., Roberts, J. E., Nabors, L. A., & Bryant, D. M. (1996). Quality of center child care and infant cognitive and language development. Child Development, 67, 606-620.

Buysse, V., & Bailey, D. B. (1993). Behavioral and developmental outcomes in young children with disabilities in integrated and segregated settings: A review of comparative studies. Journal of Special Education, 26, 434–461.

Campbell, F. A., Pungello, E. P., Miller-Johnson, S., Burchinal, M. R., & Ramey, C. (2001). The development of cognitive and academic abilities: Growth curves from an early intervention educational experiment. Developmental Psychology, 37, 231 – 242.

Campbell, F.A., Ramey, C.T., Pungello, E.P., Sparling, J., & Miller-Johnson, S. (2002). Early childhood education: Young adult outcomes from the Abecedarian Project. Applied Developmental Science, 6, 42-57.

Campbell, S. B. (1997). Behavior problems in preschool children: Developmental and family issues. Advances in Clinical Child Psychology, 19, 1-26.

 Campos, J. J., Barrett, K. C., Lamb, M. E., Goldsmith, H. H., & Stenberg, C. (1983). Socioemotional development. In P.H. Mussen (Ed.), Handbook of Child Psychology: vol. 2. (4th ed., pp.783-915). New-York: Wiley.

Cicchetti, D., & Schneider-Rosen, K. (1986). An organizational approach to childhood depression. In M. Rutter, C. Izard, & P. Read (Eds.). Depression inyoung people: Developmental and clinical perspectives (pp. 71-134). New York: Guilford Press.

Cost, Quality and Child Outcomes Study Team. (1995). Cost, Quality, and Child Outcomes in Child Care Centers, Public Report. Denver: Economics Department, University of Colorado at Denver.

 Csikszentmihayli, M. (1979). The concept of flow. In B. Sutton-Smith, Play and learning (pp. 257-273). New York, Gardner.

 

Clarke-Stewart, K. A. (1988). The 'effects' of infant day care reconsidered: Risks for parents, children, and researchers. Early Childhood Research Quarterly, 3, 293-318.

Clarke-Stewart, K. A. (1989). Infant day care, maligned or malignant? American
Psychologist, 44, 266-273.

Clarke-Stewart, K.A., Gruber, C.P., & Fitzgerald, L.M. (1994). Children at home and in day care. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Crittenden, P.M., & Claussen, A. (2000). The organization of attachment relationships: Maturation, culture and context. NY: Cambridge University Press.

Cryer, D. (1999). Defining and Assessing Early Childhood Program Quality. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 563(1). Retrieved from http://ann.sagepub.com/

Davidov, M., & Grusec, J. E. (2006). Untangling the links of parental responsiveness to distress and warmth to child outcomes. Child Development, 77, 44–58.

Davies, P. T., & Cummings, E. M. (1994). Marital conflict and child adjustment: An emotional security hypothesis. Psychological Bulletin, 116, 387-411.

Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual Differences in empathy. JSAS Catalog  of Selected. Documents in Psychology. 10, 85.

Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113- 126.

Davis, M. H. (1994). Empathy: A social psychological approach. WI: Madison, Brown & Benchmark Publishers.

Davis, M. H. (1996). Empathy. A social psychological approach. Boulder, CO: Westview Press.

Davis, M. H., & Franzoi, S. L. (1991). Self-awareness and self-consciousness. In V. Derlega, B. Winstead, & W. Jones (Eds.), Personality: Contemporary Research and Theory, (pp. 313-347). Chicago: Nelson-Hall Publishers.

Davis, M. H., Mitchell, K. V., Hall, J. A., Lothere, J., Snapp, T., & Merer, M. (1999). Empathy, expectation, and situational preferences: Personality influences on the decision to participate in volunteer helping behaviors. Journal of personality, 67 (3), 469-501.

De Kruif, R.E.L., Fukkink, R. G., Vermeer, H. J., Riksen-Walraven, J. M. A., Tavecchio, L.W.C., Van IJzendoorn, M. H., & Van Zeijl, J. (2007). De nationale studie pedagogische kwaliteit kinderopvang: Eindrapport project 0 en 1. [The national study child care quality: Final report project 0 and 1]. Amsterdam: NCKO.

De Schipper, E. J., Riksen-Walraven,M. & Geurts, S. A. E. (2006.) Effects of child-caregiver ratio on interactions between caregivers and children in child-care centers: An experimental study. Child Development, 77, 861-874.

De Schipper, E. J., Riksen-Walraven, M., & Geurts, S. A. E. (2009). Cortisol levels of caregivers in child care centers as related to the quality of their caregiving. Early Childhood Research Quarterly , 24, 55-63.

References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4B-4V0SCT5-1&_user=10&_coverDate=03%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=6538&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1198732636&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=dd44c33938ea92d4596905e6fbe7a51c

Deater-Deckard K., Pinkerton R., Scarr S. (1996). Child care quality and children’s behavioral adjustment: A four-year longitudinal study. Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines, 37, 937-948.

Easterbrooks, A., & Emde, R. N. (1983). The Hedonic Tone Scale. Unpublished manuscript, University of Colorado Health Sciences Cen-ter, Denver.

Easterbrooks, M. A., & Emde, R. N. (1987). Marital and parent-child relationships: The role of affect in the family system. In R. A. Hinde & J. Stevenson-Hinde (Eds.), Relations between relationships within families (pp. 83-103). Oxford: Oxford University Press

Early Head Start. (2003). The role of Early Head Start programs in addressing the child care needs of low-income families with infants and toddlers: Influences on child care use and quality. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services. Administration for Children and Families.

Egeland, B., Carlson, E., & Sroufe, L. A. (1993). Resilience as process. Development and Psychopathology, 5, 517-528.

 

Egeland, B., & Hiester, M. (1995). The long-term consequences of infant day-care and mother-infant attachment. Child Development, 66, 474–485.

Eisenberg-Berg, N., & Mussen, P. (1978). Empathy and moral development in adolescence. Developmental Psychology, 14, 185- 186.

Ekman, P. (1980). The face of man: expressions of universal emotions in a New Guinea village. New York: Garland STPM Press

Elder, G. H. Jr., Van Nguyen, T., & Caspi, A. (1985). Linking family hardship to children’s lives. Child Development, 56, 361 – 375.

Emde, R. N. (1980). Emotional availability. In P. M Taylor (Ed.), Parent-Infant Relationship. New York: Grune and Stratton.

Emde, R. N. (1980). Levels of meaning for infant emotions: A biosocial view In Development of Cognition, Affect, and Social Relations. In W. J. Collins. (ed.), Development of Cognition, Affect, and Social Relations. Hillsdale, N J: Erlbaum.

Emde, R. N. (1989). The infant's relationship experience:  developmental and affective aspects. In A. J. Sameroff & R. N. Emde (Eds.), Relationship disturbances in early childhood: A developmental approach. New York: Basic Books.

Emde, R. N. (1999). Moving ahead: Integrating influences of affective processes for development and for psychoanalysis. International Journal of Psycho-Analysis, 80, 317-339.

Feinman, S., & Lewis, M. (1983). Social referencing at ten months: a second-order effect on infants responses to strangers. Child Development, 54 ,878-887

Field, T. (1991). Quality infant day-care and grade school behavior and performance. Child Development, 62, 863-870.

Field, T.(1994). The effects of mother's physical and emotional unavailability on emotion regulation. Monograph of the Society for Research in Child Development, 59, 208-227.

Fogel, A. (2001). Infancy: Infant, family, and society. Belmont, CA: Wadsworth.

 Fonagy, P., Steele, H., & Steele, M. (1991). Maternal representations of attachment during pregnancy predict the organisation of infant-mother attachment. Child Development, 62, 891-905.

 

Frank, I., Stolarski E., & Scher A. (2006). caregivers' mediation and toddlers emotional responses in the child care context. Early Child Development and Care, 176, 239 -251.

Gamble, T.J., Zigler, E. (1986). Effects of infant day care: Another  look at  the evidence. American Journal of Orthopsychiatry, 56, 26-42.

Gammage, P. (2004). well-being: the generic perspective: power and protection Adelaide, Department for Early Childhood Services.

George, C., & Solomon, J. (1996). Defining the caregiving system: Toward a theory of caregiving. Infant Mental Health Journal, 17, 183-197.

Gerber, E, B., Whitebook, M., & Weinstein, R. S.(2007). At the heart of child care: Predictors of teacher sensitivity in center-based child care Early Childhood. Research Quarterly, 22, 327-346.

Goosens, F. A. , & Van Ijzendoorn, M. (1990). Quality Of Infant's Attachments To Professional Caregivers: Relations To Infant-Parent Attachment And Day-Care Characteristics. Child Development, 61, 832-837.

Groark, C. J., Muhamedrahimov, R. J., Palmov, O. I., Nikiforova, N. V., & McCall, R. B. (2005). Improvements in early care in Russian orphanages and their relationship to observed behaviors. Infant Mental Health Journal, 26, 96-109.

Grolnick, W. S., Bridges, L. J., & Connell, J, P. (1996). Emotion regulation in two years olds – strategies and emotional expression in four contexts. Child Development, 67, 928-941.

Grolnick, W. S., Cosgrove, T., & Bridges, L. J. (1996). Age-graded change in initiation of positive affect. Infant Behavior and Development, 19, 153-157.

Hennessy, E., Melhuish, E.C. (1991). Early day-care and the development of school-age children: A review. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 9, 117-136.

 Hetherington, E.M., & Clingempeel, W.G. (1992). Coping with marital transitions: A family systems perspective . Monographs of the Society for Research in Child Development, 57, 2-3.

Hirsh-Pasek, K., & Burchinal, M. (2006). Mother and caregiver sensitivity over time: predicting language and academic outcomes with variable- and person-centered approaches. Merrill-Palmer Quarterly, 52, 449-485.

 

Hoffman, L. W. (1974). Effects of maternal employment on the child: A review of the research. Developmental Psychology, 10, 204-228.

Hoffman, M. L. (2000). Empathy and its development: Implications for caring and justice. New York: Cambridge University Press.

Hogan, R. (1969). Development of an empathy scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology,33, 307-3 16.

Howes, C. (1983). Caregiver behavior in center and family day care. Journal of Applied Developmental Psychology 4, 99–107.

Howes, C. (1988). Relations between early child care and schooling. Developmental Psychology, 24, 53-57.

Howes, C. (1990). Can the age of entry into child care and the quality of child care predict adjustment in kindergarten? Developmental Psychology 26, 292–303.

Howes, C. (1997). Children’s experiences in Center- Based child care as a function of teacher background and adult: child ratio. Merrill- Palmer Quarterly, 43, 404-425.

Howes, C. (1999). Attachment in the context of multiple caregivers. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications. New York: The Guilford Press.

Howes, C. (2000). Relationships: Child and teacher. Early Developments, 49(10), 12- 13.

Howes, C., & Hamilton, C. E. (1992). Children relationships with caregivers: Mothers  and child care teachers. Child development,  63, 859-866.

Howes, C., Hamilton, C. E., & Phillipsen, L. C. (1998). Stability and continuity of child-caregiver and child-peer relationships. Child Development ;69(2), 418-26.

Howes, C., Phillips, D. A., & Whitebook, M. (1992). Thresholds of quality: Implication for the social development of children in center-base child care. Child Development, 63, 447-460.

Howes, C., & Rubenstein, J. L. (1985). Determinants of toddlers' experience in day care: age of entry and quality of setting. Child Care Quarterly, 14, 140-51.

Howes, C., & Smith, E.W. (1995). Children and their child care caregivers: Profiles of relationships. Social Development, 4, 44 – 61.

 

Howes, C., Smith, E., & Galinsky, E. (1995). The Florida child care quality improvement study: Interim report. New York: Families and Work Institute.

Howes, C., & Stewart, P. (1987). Child’s play with adults, toys, and peers: An examination of family and child-care influences. Developmental Psychology, 23, 423-430.

Izard, I. (1981). The primacy of emotions in human development. Paper  presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development. Boston, M A.

Kang, M. J. (2006). Quality of Mother-Child Interaction Assessed by the Emotional Availability Scale: Associations With Maternal Psychological well-being, Child Behavior Problems and Child Cognitive Functioning (Doctoral dissertation, Ohio State University, 2006).

Klein, P., & Feldman, R. (2007).Mothers' and caregivers' interactive and teaching behavior with toddlers. Early Child Development and Care,177( 4), 383-402.

Kohn, A. (1994). The truth about self-esteem. Phi Delta Kappan, 76, 272-283.

Kohut, H. (1984). How does analysis cure? Chicago: University of Chicago Press.

Kontos, S., & Fiene, R. (1987). Child care quality, compliance with regulations, and children’s development: The Pennsylvania Study. In D.A. Phillips (E.D.), Quality in child care: What does research tell us? Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.

Kontos, S., & Wilcox-Herzog, A. (1997). Influences on children's competence in early childhood classrooms. Early Childhood Research Quarterly, 12, 247-262.

Koren-Karie, N., Sagi-Schwartz, A., Egoz-Mizrachi, N. (2005). The emotional quality of childcare centers in Israel: The Haifa study of early childcare. Infant Mental Health, 26, 110-126.

Kremer, J. F., & Dietzen, L. L. (1991). Two approaches to teaching accurate empathy to undergraduates: teacher-Intensive and self-directed. Journal of College Student Development, 32, 69- 75.

 

Kryzer, E. M., Kovan, N., Phillips, D. A., Domagall, L., & Gunnar, M. R. (2007). Toddlers’ and preschoolers’ experience in family day care: Age differences and behavioral correlates. Early Childhood Research Quarterly, 22, 451–466.

Laevers, F. (Ed.). (1994). Defining and assessing quality in early childhood education. Belgium: Laevers University Press.

Laevers, F. (1997). The Leuven Involvement Scale for Toddlers (LIS-T): (LIS-YC) Addendum, adapted by Leijnen and Veulemans. Leuven: Centre for Experiential Education.

Laevers, F. (1999). The project experiential education: concepts and experiences at the level of context, process and outcome' in 7th National Convention of Early Childhood Education, Nelson.

Laevers, F. (2000). Forward to basics! Deep-level learning and the experiential approach. Early Years, 20, 20-29.

Laevers, F. (2005). well-being and Involvement in Care: a Process-oriented Self-evaluation Instrument for Care Settings .Leuven, Kind & Gezin and Leuven University Research Centre for Experimental Education.

Laevers, F., Debruyckere, G., Silkens, K., & Snoeck, G. (2005). Observation of well-being and Involvement in Babies and Toddlers. Leuven, Belgium: CEGO Publishers

 Lamb, M. E. (1998). Noneparental child care: Context, quality, correlates and consequences. In W. Damon., I. E. Siegel., & K. A. Renninger (Eds.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Child psychology in practice (pp. 73- 133). New York: John Willey & Sons.

Leavitt, L. R. (1995). The emotional culture of infant-toddler day care. In J. A. Hatch (ed.), Qualitative research in early childhood settings (pp. 3-21). Westport, conn: Praeger.

Leavitt, L. R., & Power, M. B. (1989). Emotional socialization in the postmodern era: Children in day care. Social Psychology Quarterly, 52, 35-43.

Love, M., Harrison, L., Sagi-Schwartz., A., Van Ijzendoorn, M., Ross, C., Ungerer, J.A., …Chazan-Cohen, R. (2003). Child Care Quality Matters: How Conclusions May Vary With Context. Child Development, 74, 1021-1033.

Love, M., Ryer P. l., & Faddis. B. (1992). Caring Environments-Program Quality in

California’s Publicly Funded Child Development Programs: Report on the Legislatively Mandated 1990-91 Staff/Child Ratio Study. Portsmouth, NH: RMC Research Corporation

Lynch, M., & Cicchetti, D. (1992). Maltreated children's reports of relatedness to their teachers. In R. C. Pianta (Ed.), Beyond the parent: The role of other adults in children's lives – new directions for child development (pp. 81-108). San Francisco: Josey Bass.

Mahler, M., Pine, F., & Bergman, A. (1975). The psychological birth of the human infant. New York: Basic Books.

Malatesta, C.Z., Grigoryev, P., Lamb, C., Albin, M., & Culver, C. (1984). Emotion socialization and expressive development in preterm and full-term infants. Child Development, 57, 316-330.

Marty, A. H., Readdick, C. A., & Walters, C. M. (2005). Supporting secure parent-child attachments: the role of the non-parental caregiver. Early Child Development  and  Care, 175, 271-283.

Masten, A. S., Best, K. M., &  Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopathology, 2, 425-444.

Mayr, T., & Ulich, M. (1999). Children's well-being in day care centres: an exploratory empirical study. International Journal of Early Years Education, 7, 229-241.

McWilliam, R. A., & Bailey, D. B. (1995). Effects of classroom social structure and disability on engagement. Topics in Early Childhood Special Education, 15, 123–147.

McWilliam, R. A., Trivette, C. M., & Dunst, C. J. (1985). Behavior engagement as a measure of the efficacy of early intervention. Analysis and Intervention in Developmental Disabilities, 5, 33–45.

Melhuish, E.C., & Moss, P. (1990). Day-care for Young Children: International perspective. London: Routledge.

Melhuish, E. C. (2004).  A literature review of the impact of early years provision upon young children, with emphasis given to children from disadvantaged backgrounds: Report to the Comptroller and Auditor General. London: National Audit Office. 

 

McCartney, K., Scarr, S., Phillips, D., Grajek, S., & Schwarz, J.C. (1982). Environmental differences among day care centers and their effects on children's development. In E.F. Zigler, & W.W. Gordon (Eds.), Day care: Scientific and policy issues (pp. 126-151). Boston: Auburn House.

McCartney, K., Scarr, S., Phillips, D., Grajek, S., & Schwarz, J.C. (1985). Day care as intervention: Comparisons of varying quality programs. Journal of Applied Developmental Psychology, 6, 247-260.

McGurk, H., Caplan, M., Hennessy, E., & Moss, P. (1993). Controversy, theory and social con-text in contemporary day care research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 34, 3–23.

McDevitt, T. M., Lennon, R., & Kopriva, R. J.(1991). Adolescents' perceptions of mothers' and fathers prosocial actions and empathic responses. Youth and Society 22(3), 387-409.

Milner, J.S., Halsey, L.B., & Fultz, J. (1995). Empathic responsiveness and affective reactivity to infant stimuli in high- and low risk for physical child abuse mothers. Child Abuse & Neglect 19, 767–780

Mirjam, J.J., Gevers Deynoot-Schaub, M., &  Riksen-Walraven, M. J. (2008). Infants in group care: Their interactions with professional caregivers and parents across the second year of life. Infant Behavior and Development, 31, 181-189.

NICHD, Early Child Care Research Network. (1996). Characteristics of infant child care: Factors contributing to positive caregiving. Early Childhood Research Quarterly, 11, 269-306.

NICHD, Early child care research network. (1997). The effects of infant child care on infant-mother attachment security: Results of the NICHD study. Child Development, 68, 860-879.

NICHD, Early Child Care Research Network. (1998). Early child care and self-control, compliance, and problem behaviors at twenty-four and thirty-six months. Child Development, 69, 1145–1170.

NICHD, Early Child Care Research Network. (2000). The relation of child care to cognitive and language development. Child Development, 71, 960-980.

 

NICHD, Early Child Care Research Network. (2002). Child-care structure>process>outcome: Direct and indirect effects of child-care quality on young children's development. Psychological Science, 13, 199-206.

NICHD, Early Child Care Research Network. (2003). Does amount of time spent in child care predict socioemotional adjustment during the transition to kindergarten? Child Development, 74, 976-1005.

NICHD, Early Child Care Research Network. (2004). Are child developmental outcomes related to before-and after-school care arrangements? Results from the NICHD study of early child care. Child Development, 75, 280-295.

NICHD Early Child Care Research Network. (2005). Child Care and Child Development. New York: Guilford Press.

NICHD Early Child Care Research Network. (2006). Child Care Effect Sizes for the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development. American Psychologist, 61 , 99-116.

NICHD Early Child Care Research Network. (2007). Age of entry to kindergarten and children's academic and socioemotional development. Early Education & Development, 18, 337-368.

Osofsky, J.D., & Thompson, D. (2000). Adaptive and maladaptive parenting.In J. P. Shonkoff, & S. J. Meisels (Ed.),  Handbook of Early Childhood Intervention. ( 2nd ed., pp.54-75). New-York: Cambridge University Press.

Parens, H. (1979). The development of aggression in early childhood. New York: Aronson.

Pascal, C., & Bertram, T. (1999). Accounting early for lifelong learning. In L. Abbott, & H. Moylett (Eds.), Early education transformed (pp. 93-104). London: Falmer Press.

Peisner-Feinberg, E. S., & Burchinal, M. R. (1997). Relations between preschool children's child care experiences and concurrent development: The Cost, Quality, and Out- comes Study. Merrill-Palmer Quarterly, 43, 451-477.

Peisner-Feinberg, E.S., Burchinal, M. R., Clifford, R. M., Culkin, M. L., Howes, C., Kagan, S. L., & Yazejian, N. (2001). The relation of preschool child care quality to children’s cognitive and social developmental trajectories through second grade. Child Development, 72, 1534-1553.

 

Perez-Albeniz, A., & De Paul, J. (2003). Dispositional empathy in high- and low-risk parents for child physical abuse. Child Abuse & Neglect , 27, 769–780.

Perez-Albeniz, A., & De Paul, J. (2004). Gender differences in empathy in parents at high and low risk of child physical abuse. Child Abuse and Neglect, 28, 289 – 300.

Phillips, D., McCartney, K., Scarr, S.,  & Howes, C. (1987). Selective review of infant day care research: A cause for concern. Zero to Three; 7,18-21.

Phillipsen, L. C., Burchinal, M. R., Howes, C., & Cryer, D. (1997). The prediction of process quality from structural features of child care. Early Childhood Research Quarterly, 12, 281-303.

Pianta, R.C., & Egeland, B. (1990). Life stress and parenting outcomes in a disadvantaged sample: results of the mother-child interaction project. Journal of Clinical Child Psychology, 19, 329-336.

Plomin, R., Emde, R. N., Braungart, J. M., Campos, J., Corley, R., Fulker, D. W., Kagan, J., Reznick, J. S., Robinson, J., Zahn-Waxler, C., & DeFries, J. C. (1993). Genetic change and continuity from fourteen to twenty months: The MacArthur Longitudinal Twin Study. Child Development, 64, 1354-1376.

Radke-Yarrow, M., Zahn-Waxler, C., & Chapman, M. (1983). Children's procosial dispositions and behavior. In P.H. Mussen, (Ed.), Handbook of Child Psycholiogy: vol. 4, Socialization, Personality, and Social Development (pp. 469-54). New York: Wiley.

Raspa, M., McWilliam, R., & Ridley, S. ( 2001). Child care quality and children's engagement. Early Education and Development, 12, 206-223.

Reynolds, A. J. (1994). Effects of a preschool plus follow-on intervention for children at risk. Developmental Psychology, 30, 787-804.

Ridley, S. M., McWilliam, R. A., & Oates, C. S. (2000). Observed engagement as an indicator of child care program quality. Early Education and Development,11, 133-146.

Robinson, J. L., & Emde, R. N. (2001). Emotional development in the twin study. In R. N. Emde, & J. K. Hewitt (Eds.), Infancy to Early Childhood: Genetic and environmental influences on developmental change. (pp.123-126). New York: Oxford University Press.

 

 Rosenthal, M. K. (1994). An ecological approach to the study of child care: Family day care in Israel. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Rutter, M. (1981). Social emotional consequences of day-care for preschool children. American Journal of Orthopsychiatry, 51, 4-28.

Sagi, A., & Koren-Karie, N. (1993). Day- care centers in Israel: An overview. In M. Cochran (Ed.), International handbook of day-care policies and programs. New York: Greenwood.

Sagi, A., Koren-Karie, N., Gini, M., Ziv, Y., & Joels, T. (2002). Shedding further light on the effects of various types and quality of early child care on infant-mother attachment relationship: The Haifa study of early child care. Child Development, 73, 1166–1186.

Scarr, S. (1998). American child care today. American Psychologist, 53, 95-108.

Scarr, S., & Eisenberg, M. (1993). Child care research: Issues, perspective and results.  Annual Review of Psychology, 44, 613-644.

Sean, P. S. (1951). Doll play aggression in normal young children: Influence of sex, age, sibling status, father’s absence. Psychological Monographs, 65, 1-42.

Smith, P. K., & Connolly, K. J. (1986). Experimental studies on the preschool environment: The Sheffield Project. Advances in Early Education and Day Care, 4, 27-66.

Sorce, J. F., & Emde, R. N. (1981). Mother's presence is not enough: Effect of emotional availability on infant exploration. Developmental Psychology, 17,  737-745.

Spiegel, J., Severino, S. K., & Morrison, N. K. (2000). The role of attachment functions in psychotherapy. Journal of Psychotherapy Practice & Research, 9, 25-32.

Stern, D. N. (1985).  The Interpersonal World of the Infant.  New York: Basic Books.

Stern, D. N. (1988). Affect in the Context of the Infant's Lived Experience: Some Considerations. International journal of Psycho-Analysis, 69, 233.

Sroufe, L. A. (1997). Psychopathology as an outcome of development. Development and Psychopathology, 9, 251-268.

Sroufe, A., Duggal, S., Weinfield, N., & Carlson E. (2000). Reprinted from: Handbook of Developmental Psychopathology . Arnold J. Sameroff, Michael Lewis, and Suzanne M. Miller (Eds). New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishers.

Stewart-Brown, S. (2000). Parenting, well-being, health and disease. In A. Buchanan & B. Hudson (Eds.), Promoting children's emotional well-being. Oxford: Oxford University Press.

Thomas, A., & Chess, S. (1977). Temperament and development. New York: Brunner/Mazel.

Thompson, R. A. (1997). Sensitivity security: New questions to ponder. Child Development, 68, 559-597.

Ulich, M., & Mayr, T. (2002). Children’s involvement profiles in daycare centers. European Early Child-hood Education Research Journal, 10, 127-143.

Van IJzendoorn, M. H., Sagi, A., & Lambermon, M. W. E. (1992). The multiple caretaker paradox: Data from Holland and Israel. In R. C. Pianta (Ed.), Special issue on Relationships between children and non parental adults. New Directions in Child Development, 57, 524. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Vandell, D. L., & Corasaniti, M. A. (1990). Variations in early child care: Do they predict subsequent social, emotional and cognitive differences?. Early Childhood Research Quarterly, 5, 55-72.

Vandell, D. L., & Powers, C. (1983). Daycare quality and children's free/play activities. American Journal of Orthopsychiatry, 53, 493-500.

Vandell, D. L., & Wolfe, B. (2000). Child care quality: Does it matter and does it need to be improved? In: Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, U.S. Department of Health and Human Services. Retrieved from http://aspe.hhs.gov/hsp/ccqualityO//

Vermeer, H. J., & Van IJzendoorn, M. H. (2006). Children’s elevated cortisol levels at aycare: A review and meta-analysis. Early Childhood Research Quarterly,  21, 390-401.

Vermeer, H. J.,Groeneveld,M.G., Larrea, I., Van IJzendoorn, M. H., Arteaga, A. B., & Linting, M. (2009). Children's well-being and Involvement in Basque and Dutch Daycare Centers: Relations with Caregiver Sensitivity. poster session presented at the meeting of SRCD, Denver.

Violato, C., & Russell, C. (2000). Effects of nonmaternal care on child development: A meta-analysis of published research. In C. Violato & E. Oddone-Paolucci (Eds.), The changing family and child development (pp. 268–301). Aldershot, England: Ashgate Publishing.

Volling, B. L., & Feagans, L. V. (1995). Infant day care and children’s social competence. Infant Behavior and Development, 18, 177–188.

 

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: the development of higher psychological processes.  In M.Cole, V.John-Steiner, S.Scribner, & E. Souberman, (Eds.) Harvard University Press.

 

Wiesenfeld, A. R., Malatesta, C. Z., & Whitman, P. B. (1984). Individual differences among adult women in sensitivity to infants: evidence in support of an empathy concept. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 118-24.

 

Zahn-Waxler, C., Radke-Yarrow, M., & King, R. A. (1979). Child Rearing and Children's Prosocial Initiations toward Victims of Distress. Child Development , 50, 319-330.

 

שיתוף ברשתות חברתיות:

כתוב/כתבי תגובה