"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

הסכם בין הורים לבין מטפלת משפחתון

בין : ________________ ת.ז. ___________________ מטפלת במסגרת המשפחתון
להלן- "המטפלת"
מצד אחד

לבין : הורי הילד ________________ ת.ז. ______________

מרחוב __________________ ( להלן- "ההורים") מצד שני

הואיל : והגב' ___________ מצהירה כי הינה מטפלת שעברה הכשרה מקצועית מטעם משרד העבודה, המחלקה לשרותים חברתיים/ ארגון מפעיל אחר.

והואיל: והמטפלת מקבלת בתאום עם המחלקה לשרותים חברתיים/ ארגון מפעיל אחר ומשרד העבודה את הילד לטיפולה.

והואיל: והצדדים מעונינים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם בכתב.

הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. הילד ישהה במקום בימים א'-ה' בין השעות 7.00 – 15.45 וביום שישי מ- 7.00 – 12.00 .
3. עבור שהותו במשפחתון בין החודשים 1/9/02 – 31/8/03 ישולם הסכום שיקבע ע"י משרד העבודה והרווחה כפוף לשינויים באישורו של משרד האוצר. המחיר כולל מע"מ.
4. סכום זה לא יופחת , אם מסיבה כלשהיא לא ניצל הילד את שעות השירות האמורות בסעיף 2 דלעיל.
5. הסכום האמור בסעיף 3 ישולם ע"י ההורים למטפלת באמצעות צ'קים דחויים ל- 10 בכל חודש או באמצעות הוראה בלתי חוזרת בנק. הורים אשר אינם משלמים את מלוא התשלום, ומשרד העבודה והרווחה בתיאום עם המחלקה לשירותים חברתיים או ארגון מפעיל אחר, שותפים באחזקת הילדים במשפחתון, ישלמו את הסכום המופחת, כאמור בשיקים דחויים לכל 10 לחודש או באמצעות הוראה בלתי חוזרת לבנק. והמטפלת לא תתבע את יתרת הסכום אלא אם הנחה זו לא אושרה בכתב ע"י המשרדים האמורים.
6. ההורים מתחייבים בזאת כי ביום הראשון להצטרפות הילד למשפחתון, יביאו עימם אישור המעיד על בריאות הילד.
7. על ההורים להביא עימם למשפחתון עבור הילד, שמיכה סדין ומגבת. כמו כן עליהם לספק מידי יום החלפות ביגוד כולל חיתולים חד פעמיים.
8. מוסכם על דעת הצדדים וההורים מתחייבים בזאת שלא להביא ילד חולה (הסובל מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים, פריחה או מחלה אחרת) למשפחתון.
חזרת הילד למשפחתון לאחר מחלה מותנית עפ"י הוראות משרד הבריאות כדלקמן:
עד 5 ימים באישור ההורים כי הילד בריא, 6 ימים ומעלה לפי אישור מרופא ובתנאי שלא היה לילד חום ב- 24 שעות אחרונות.
9. המשפחתון יהיה פתוח בין השעות 7.00 – 15.45 וביום ו' מ- 7.00 – 12.00 ועל ההורים לקחת את ילדם בזמן. עבור כל חצי שעה איחור יוטל על ההורים קנס של _____. השהייה בין השעות 7.00 – 7.30 עבור אמהות עובדות על פי שיקול דעתה של הרכזת. בזמן זה לא תנוהל עבור הילד תוכנית חינוכית מיוחדת.
ההורים מתחייבים להביא את הילד עד השעה 9.00 בבקר למשפחתון למעט מקרים מיוחדים ובידיעת המטפלת.
10. המטפלת מתחייבת בזאת למלא תפקידה ברמה מקצועית נאותה.
11. המטפלת תישא באחריות כלפי ההורים בכל התחומים ותבטח את עצמה ביטוח צד ג'.
12. המשפחתון יהיה סגור בהתאם לדף פירוט החופשות כולל חופשת קיץ המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומאושר על די משרד העבודה והרווחה, אגף לתעסוקה ולמעמד האשה.
13. בנוסף לכך יהיה המשפחתון סגור 3 ימי בחירה במשך השנה.
14. המטפלת מתחייבת להודיע להורים שבועיים מראש על ימי הבחירה המתוכננים.
15. בימים אחרים, פרט למצויינים מעלה, בהם תיאלץ המטפלת להיעדר מעבודתה, יהא עליה לדאוג לממלאת מקום ו/או סדור אחר לילד במשפחתון אחר ו/או לכל הסדר אחר, והסדר התשלום בגין זה מוטלים עליה.
16. בכל מקרה של עזיבת ילד את המשפחתון, מוטלת על ההורים החובה להודיע חודש מראש בכתב למטפלת ולמחלקה לשרותים חברתיים /ארגון מעפיל. עבור חודש זה , בגין ביטול ההסכם חייבים ההורים בתשלום.
17. בכל מקרה של עזיבה (מלבד חודש ראשון) חייבים ההורים לפצות את המטפלת עבור ימי החופשה בגין יום אחד ושליש לחודש, סך הכל ימים כפול מספר החודשים ששהה הילד במשפחתון. זאת בתשלום נפרד.
18. לא יוכלו ההורים להוציא את ילדם ממסגרת המשפחתון לאחר 31.5.2003 אלא אם כן יתחייבו בתשלום עבור חודשים יוני יולי ואוגוסט.
19. לכל הורה שמורה הזכות של חודש ניסיון אצל המטפלת. יש באפשרותו לעזוב ולשלם רק עבור אותו חודש, ועזיבה זאת אינה כביטול ההסכם ואינה חייבת בפיצוי חופשה.
20. הוצאת ילד מהמשפחתון מסיבת אי התאמת הילד למסגרת, תיעשה על דעת המרכזת בלבד בהודעה להורים חודש מראש. הוצאה זו לא תחייב את ההורים בתשלום פיצוי חופשה.
21. מוסכם בזאת על דעת הצדדים, כי במידה והמטפלת תפסיק הפעלת המשפחתון, בין אם בהוראת משרד העבודה והמחלקה לשירותים חברתיים/ארגון מפעיל ובין אם מסיבות אישיות יהא עליה להודיע להורים חודש מראש והמטפלת נושאת באחריות.

ולראיה באו הצדדים על החתום

חתימת המטפלת : ______________________

חתימת ההורים :_______________________

שיתוף ברשתות חברתיות:

תגובות (2)

  1. השאלה היא כזו
    אם אני מוציאה את הילדה שלי אחרי 8 חודשים אצל מטפלת במשפחתון. התחלנו בספטמבר ומסיימים באפריל.
    ימי החופש שמגיע לה זה עבור 8 חודשים.
    ואם היא לקחה 3 ימי בחירה. האם מתוך 8 ימי חופש מורידים 3 ימים בחירה או קזה לא קשור אחד לשני?

    הגב

כתוב/כתבי תגובה